Energielabels & BENG: wat is nieuw per 1-1-2021.

In Nederland moet de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 met minimaal 49% zijn verminderd. Om dat te bereiken, spraken overheid en bedrijfsleven onder andere maatregelen af voor verantwoord energieverbruik. Die maategelen zijn gevat in indicatoren als BENG (geldig per 1 januari 2021) en energielabels. Wat betekenen deze indicatoren voor uw organisatie en wat moet u er vervolgens mee? NTRR zet het op een rij.

Toenemend aantal energiewetten

Het aantal energiewetten neemt toe, ook voor bedrijven. Aan welke wetten u moet voldoen, hangt af van de omvang van het pand, het personeelsbestand, de omzet en het energieverbruik. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie gelden en hoe u aan de verplichtingen kunt voldoen.

Zo zijn bedrijfslocaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken verplicht om in kaart brengen welke energiebesparende maatregelen ze kunnen treffen en deze te melden aan de overheid. Dat gaat met een energiescan of een EED-audit.  Deze is verplicht voor organisaties met meer dan 250 medewerkers, een jaaromzet van meer dan €50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

Energielabels verplicht voor bedrijven en utiliteitsgebouwen
Het is voor utiliteitsgebouwen, horeca en winkels verplicht om een energielabel te hebben. In ieder geval bij verhuur, verkoop of oplevering. Gebouwen met energielabel A zijn het zuinigst en de minst zuinige gebouwen krijgen een G-label. Zo kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of het pand zuinig of onzuinig is. Bij het energielabel krijgt u ook een energieprestatie rapport, waarin de maatregelen staan om het pand energiezuiniger te maken. Een zuinig pand betekent een lagere energierekening en meer comfort.

Energielabel C voor kantoren groter dan 100 m2
Per 1 januari 2023 moeten kantoren groter dan 100m2 ook een energielabel hebben. Het label moet minimaal niveau C hebben. Na die datum mag een pand zonder energielabel C niet meer als kantoor worden gebruikt. De kans is reëel dat alle gebouwen in 2030 zelfs  moeten voldoen aan energielabel A.  Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren krijgt u een indicatie hoe u aan een hogere score op uw energielabel komt. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Naleving van het energielabel
Naleving van het energielabel wordt steeds strenger. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van een energielabel. Bij het ontbreken van een geldig label tijdens een transactiemoment riskeert de eigenaar van een bedrijfspand een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.250. Dat risico wilt u niet lopen. Als een gebouw nog niet af is of nog niet verhuurd kan worden, kan een tijdelijk energielabel worden aangevraagd. Een energielabel is 10 jaar geldig. NTRR helpt organisaties met energielabels en EED-audits.

De berekening van energielabels: BENG per 1 januari 2021
Het energielabel wordt nu nog via verschillende methoden opgesteld: voor woningbouw is er het vereenvoudigd energielabel. Voor utiliteit is er het energielabel nieuwbouw en het energielabel voor bestaande bouw.  Tot 1 januari 2021 werden energielabels voor bestaande en nieuwe gebouwen berekend op basis van de energieprestatiecoëfficient (EPC). Sinds 1 januari worden de eisen getoetst aan de regels voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De BENG geldt vooralsnog alleen voor nieuwe gebouwen en bij ingrijpende renovaties aan bestaande gebouwen. Uiteindelijk zullen alle energielabels op basis van deze eenduidige BENG indicatoren worden bepaald. 

Van EPC naar BENG voor nieuwe gebouwen
Wat zijn de verschillen tussen EPC en BENG? De EPC geeft één waarde voor de energieprestatie van een woning. Binnen die waarde kan een matige score op het ene aspect worden goedgemaakt door een extra hoge score op een ander aspect. Dat is in BENG niet meer mogelijk. Een gebouw moet aan de drie afzonderlijke BENG-indicatoren voldoen. Het is niet mogelijk een onvoldoende op de ene indicator te compenseren met een ruime voldoende op een andere. In de BENG worden 3 eisen gehanteerd:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Het belangrijkste verschil van BENG ten opzichte van EPC is de aparte eis aan de energiebehoefte van het gebouw zelf. Daardoor krijgt energiebesparing voorrang op energieopwekking, terwijl dit binnen de EPC uitwisselbaar is.

Een ander belangrijk verschil is de minimumeis aan het aandeel hernieuwbare energie, waar binnen de EPC ook geen sprake van is. De hernieuwbare bron is wel vrij in te vullen, bijvoorbeeld met zonnecollectoren en zonnepanelen, wind, waterkracht of biomassa.

Wat moet u doen met of voor een energielabel?
Heeft u al een energielabel die nog geldig is? Dan hoeft u niets te doen. Zijn er maatregelen genomen voor het energiezuiniger maken van het pand? Dan kunt u een nieuw energielabel aanvragen. Hiermee maakt u de verbeteringen inzichtelijk. Zeker wanneer u het pand wilt verhuren of verkopen is het handig om een nieuw energielabel aan te vragen indien er energiezuinige maatregelen zijn genomen. Een beter energielabel heeft namelijk vele voordelen bij de verkoop of verhuur. Zo stijgt de waarde van het pand direct bij een beter energielabel.

 Uw energielabel verbeteren
Bij ieder energielabel worden de maatregelen genoemd waarmee het pand energiezuiniger wordt. Met een energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De kans is echter reëel dat alle gebouwen in 2030 moeten voldoen aan energielabel A. Het is dus nu tijd om maatregelen te nemen. Voor investeringen hierin zijn vaak subsidies beschikbaar. NTRR kan helpen de maatregelen in kaart te brengen en subsidies aan te vragen.

Energielabels managen
Alle energielabels zijn te raadplegen via de website ep-online.nl van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier kunt u ook uw eigen energielabel registreren, bekijken of wijzigen. Ook kunt u hier certificaathouders toevoegen of mutatiebestanden downloaden

Energielabel zichtbaar ophangen
Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn. In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. In bedrijfspanden is het dus nog niet verplicht. Een goed energielabel draagt echter bij aan een positief imago, dus het zichtbaar ophangen wordt wel steeds gebruikelijker.

Aan de slag
In het verleden is er veel discussie geweest over de zin en onzin van energielabels. Ook was er discussie over de berekening. Inmiddels zijn energielabels ingeburgerd, de berekening opnieuw vastgesteld en zijn steeds betere scores op de energielabels verplicht. Het is dus niet de vraag of u er een moet hebben, maar hoe u uw score op uw energielabel verbetert. De adviseurs van NTRR kunnen hiermee helpen.